Miljöpolicy

 
Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för.

  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
  • Att förebygga föroreningar
  • Att ständigt beakta frågorna ang. farligt gods
  • Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.
 
Miljömål

 
Det övergripande målet för vårt miljöarbete är att vi till nästa generation skall lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

 

Det innebär att påverkan på miljön skall ha reducerats till de nivåer som är långsiktigt hållbara. De 15 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit skall fungera som riktmärke i vårt miljöarbete.

  

Miljökvalitetsmålen skall styra vårt val av åtgärder för att åstadkomma ett ekologiskt hållbart.
  

Utbildning
 

Utbilda samtliga våra medarbetare i vårt miljöarbete. Syftet är att samtliga medarbetare skall känna till vår miljöpolicy samt vad de kan göra för att påverka miljön.

Föroreningar
 

Minska våra utsläpp till luft, vatten och mark genom att minska användning av försurande och hälsovåndande ämnen, samt avveckla vårt användande av freoner.

Avfall
 

Sortera vårt avfall och därmed se till att återvinningsgraden blir så nära 100 % som möjligt. Det avfall som blir över för deponi skall vi kräva att det omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Energi
 

Utnyttja de icke förnyelsebara resurserna på ett effektivt sätt. Vi har som mål att reducera förbrukning av diesel per mil vi kör. Detta skall ske utan att transportarbetet minskar.

Inköp
 

Vid inköp av fordon, däck, reservdelar, maskiner, oljor och tvättmedel etc. skall miljögodkända produkter väljas om detta är ekonomiskt försvarbart.

Kretsloppsanpassning
 

Vid inköp av fordon och däck skall vi kräva att dessa är återvinningsbara till så stor del som är möjligt.